Legislatie

Statutul Functionarului Public – MODIFICAT

Statutul Functionarului Public – MODIFICAT

A fost promulgată Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

Principalele modificări se referă la:
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor publice de execuție și de conducere;
– condițiile în care înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere pot candida pentru funcţii de demnitate publică;
– modalitatile de recrutare și organizarea şi desfăşurarea concursurilor;
– detașarea și suspendarea funcționarilor publici;
– condițiile în care funcționarii publici pot fi menținuți în funcția publică după împlinirea vârstei standard de pensionare;
– condițiile în care funcţionarii publici angajați pe perioadă determinată pot fi menținuți în funcţia publică şi numiți pe perioadă nedeterminată, după vacantarea posturilor pe care le ocupă;
– încadrarea pe funcții publice a personalului contractual;
– modalitățile de obţinere a statutului de manager public;
– organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar al comunei;

Sursa: Publisind

Regulament pentru personalul contractual din administratia publica

Regulament pentru personalul contractual din administratia publica

Pe ordinea de zi a Comisiei de Dialog Social a Ministerului Muncii si Justitiei Sociale ce va avea loc in data de 22.05. 2018 va fi discutat proiectul de act normativ – Hotarare de Guvern  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în funcții, grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Hotărâre de Guvern  are la baza  art. 31 alin. (1) şi (5) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ( tinand cont ca HG nr. 286/2011 avea la baza Legea nr. 284/2010).

Regulamentul are in vedere, asa cum se mentioneaza in nota de fundamentare:

 •  reducerea timpului necesar ocuparii prin concurs a unui post contractual si prevede obligativitatea publicarii intr-un cotidian de larga circulatie a informatiei privind organizarea concursului, pe pagina de internet a institutiei si prin transmiterea in vederea publicarii pe portalul posturi.gov.ro.
 • eliminarea obligativitatii  existentei la dosarul de concurs a copiilor legalizate ale documentelor si inlocuirea cazierului judiciar cu o declaratie in nume propriu.
 • acordarea unei indemnizatii in procent de 10%  din salariul minim brut pe tara, membrilor comisiilor de concurs
 • Propunerea de promovare într-o funcţie cu un nivel de studii superior, ca urmare a absolvirii de către salariat a unor forme de învăţământ superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau considerată de autoritatea ori instituţia publică ca fiind utilă pentru desfăşurarea activităţii, justificată de necesitatea modificării fişei de post, se face de către şeful ierarhic superior la cererea salariatului
 • Promovarea într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se face numai în măsura în care conducătorul autorităţii sau instituţiei publice decide ca atribuţiile din fişa postului să fie modificate în mod corespunzător.
 • Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale, cu excepția promovării în gradul sau treapta profesională imediat superioară funcției de debutant, se face prin examen, în baza unui referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
 •  Ordonatorii de credite pot  aproba demararea procedurilor în vederea promovării în funcții, grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual numai cu condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate în buget.
 • Criteriile de performanţă generale avute în vedere la promovarea în funcţie, grade/trepte profesionale a personalului contractual sunt prevăzute la art. 8 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

In cazul in care exista observatii pe proiect va rugam sa le transmiteti pe adresa de e-mail a federatiei: federatia.publisind@gmail.com

Proiectul poate fi consultat aici

Sursa: Publisind

!!Codul administrativ – implicatii si efecte

!!Codul administrativ – implicatii si efecte

Initiativa legislativa de elaborarea a Codului Administrativ al Romaniei ( o initiativa prea putin discutat in spatiul public) are ca obiect de reglementare,  stabilirea cadrului general pentru organizarea si functionarea autoritatilor si institutiilor administratiei publice, statutul personalului din cadrul acestora, raspunderea administrativa, serviciile publice, precum si regulile specifice privind proprietatea privata a statului si a unitatilor administrativ- teritoriale.

Ca exista paralelisme, suprapuneri si extrem de multe dificultati de aplicare a  actelor normative din domeniu,  generate de multitudinea acestora precum si  de desele modificari, stim si simtim in fiecare zi, in ce masura Codul va rezolva problemele existente ,ramane de vazut, dar pana atunci trebuie sa ne asiguram ca prevederile acestuia nu vor avea efect negativ asupra activitatii noastre.  Conform celor mentionate de initiatori, in nici unul din statele europene nu exista un astfel de cod, care sa inglobeze intr-o maniera unitara si sistematizata  atat de multe domenii ale administratiei publice.

Ce isi propune codul? Sa reprezinte legea de baza a administratiei publice urmarind  sa asigure cadrul juridic necesar pentru stabilitatea si eficienta  autoritatilor centrale si locale.

Domeniile  care fac obiectul de reglementare a Codului Adminnistrativ sunt:

 1. administratia publica centrala,
 2. prefectul/institutia prefectului si serviciile publice deconcentrate,
 3. administratia publica locala,
 4. exercitarea dreptului de proprietate publica si privata a statutului,
 5. statutul functionarilor publici si statutul juridic aplicabil personalului contractual din administratia publica,
 6. raspunderea administrativa,
 7. serviciile publice.

Ca si efecte imediate, codul va modifica sau aborga  o serie impresionanta de acte normative, care ne intereseaza, si va genera un set de alte acte normative cu implicatii pentru personalul din administratia publica ( functionari publici sau personal contractual) .

Redam mai jos actele normative ce urmeaza sa fie aborgate/ modificate sau elaborate, si tinand cont de modificarile si efectele acestora asupra personalului din administratie vom revenii intr-o postare viitoare cu o analiza in acest sens.

Mentionam ca actualmente proiectul legislativ al codului se afla in lucru, la comisiile permanente ale Senatului ( detalii despre proiect).

Acte normative ce urmeaza sa fie abrogate:

 1. Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului
 2. Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici
 3. Legea nr. 90/2001 pentru organizarea si functionarea Guvernului si a ministerelor
 4. OUG nr. 17/2009 privind stabilirea unor masuri prentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 5. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
 6. OUG nr. 53/2001 privind Statutul- cadrul al unitatilor administrativ- teritoriale
 7. Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali
 8. Legea cadru nr. 195/2006 a descentralizarii
 9. OUG nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publica centrala
 10. Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici
 11. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
 12. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica
 13. decretul nr.478/1954 privind donatiile facute statului
 14. OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica si HG nr. 168/2007- normele de aplicare ale OUG
 15. HG nr. 832/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici

Acte normative ce urmeaza sa fie modificate:

 1. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
 2. Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice
 3. Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale
 4. Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national
 5. Legea nr. 2/ 1968 privind organizarea administrativa a teritoriului RSR
 6. Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea deminitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei
 7. HG nr. 521/2005 privind procedura de  consultare a structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

Acte normative ce urmeaza sa fie elaborate/modificate in vederea implementarii noilor dispozitii prevazute de Cod:

 1. HG pentru aprobarea normelor privind organizarea si desfasurarea proiectului pilot de organizare a concursului de ocupare a unor functii publice vacante
 2. HG pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici
 3. HG pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare si functionare a comisiilor de disciplina, precum si componenta, atributiile, modul de sesizare si procedura de lucru ale acestora
 4. HG pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare si functionare a comisiilor paritare, precum si componenta, atributiile si procedura de lucru ale acestora
 5. HG pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici si intocmirea planului de perfectionare profesionala a functionarilor publici
 6. HG privind intocmirea, actualizarea si administrarea Sistemului electronic national de evidenta a ocuparii in sectorul public
 7. HG pentru aprobarea normelor procedura de desemnare, atributiile, modalitatea de organizare a activitatii si procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale consilierului de etica, precum si modalitatea de raportare a institutiilor si autoritatilor in scopul asigurarii implementarii, monitorizarii, si controlului respectarii principiilor si normelor privind conduita functionarilor publici
 8. HG pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare a personalului contractual platit din fonduri publice
 9. HG a Guvernului pentru aprobarea normelor tehnice pentru intocmira inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor
 10. HG privind organizarea si functionarea ANFP
 11. HG pentru aprobarea structurii si continutul protocolului de predare- primire prezentat de membrii Guvernului la incetarea mandatului
 12. HG pentru aprobarea plafonului maxim privind cheltuielile pentru locuinta de serviciu, cheltuielile pentru cazare si unele cheltuieli pentru deplasarea prefectilor si subprefectilor

Sursa: Publisind

Reglementari pentru personalul contractual – Codul Administrativ

Reglementari pentru personalul contractual – Codul Administrativ

Asa cum am precizat intr-o postare anterioara  odata cu intrarea in vigoare a Codului Administrativ, o serie de acte normative urmeaza sa fie abrogate/ modificate sau completate.

In categoria actelor ce urmeaza sa fie aborgate intra si Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice . Codul de conduită a personalului din autorităţile şi instituţiile publice,asa cum este definit actualmente prin actul normativ mentionat mai sus,  reglementează normele de conduită profesională a personalului contractual. Normele de conduită profesională prevăzute de codul in cauza sunt obligatorii pentru personalul contractual din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările ulterioare, cu excepţia persoanelor alese sau numite politic.

In actualul proiect de cod administrativ, personalului contractual ii sunt dedicate articolele 551- 575 . Pe parcursul acestor articole sunt detaliate prevederi aplicabile  personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, încadrat în temeiul unui contract individual de muncă sau contract de management.
Mai jos, enuntam  principalele aspecte tratate in cod cu privire la personalul contractul.
 1. Clasificarea funcțiilor ce pot fi ocupate de personalul contractual :funcții ocupate pe bază de încredere în cadrul cabinetelor demnitarilor şi aleşilor locali şi în cadrul cancelariei prefectului; funcții de execuţie; funcții de conducere;
 2. Înfiinţarea postului:  Regimul juridic aplicabil raporturilor dintre personalul contractual şi autoritatea sau instituţia publică în al cărei stat de funcţii se regăsesc funcţiile respective se stabileşte la data înfiinţării postului. Pentru posturile prevăzute a fi înfiinţate în vederea ocupării cu personal contractual, se menţionează în mod distinct în actul de înfiinţare:denumirea completă a funcţiei;caracterul determinat sau nedeterminat al perioadei pentru care a fost înfiinţat postul;posibilitatea ocupării postului inclusiv prin executarea unui contract individual de muncă cu timp parțial sau a unui  contract individual de muncă la domiciliu.
 3. Rolul şi atribuţiile personalului contractual: Rolul personalului contractual este acela de realizare a activităţilor direct rezultate din exercitarea atribuţiilor autorităţilor şi instituţiilor publice şi care nu implică exercitarea de prerogative de putere publică. Scopul şi atribuţiile fiecărui tip de funcţii ocupate de personalul contractual se stabilesc în raport de categoria din care face (  pentru funcţiile exercitate în executarea unui contract individual de muncă, prin fişa postului , pentru funcţiile exercitate în executarea unui contract de management, prin clauzele contractului de management)
 4. Contractul individual de muncă
 5. Contractul de management
 6. Personalul contractual încadrat la cabinetul demnitarilor şi aleşilor locali și la cancelaria prefectului
 7. Drepturi și obligații generale ale personalului contractual:  Personalul contractual încadrat în autorităţi şi instituţii publice în baza unui contract individual de muncă exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile stabilite de legislaţia în vigoare în domeniul raporturilor de muncă şi de contractele colective de muncă direct aplicabile.
 8. Drepturile și obligațiile specifice ale personalului contractual:  Personalul contractual încadrat în autorităţi şi instituţii publice în baza unui contract individual de muncă exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile stabilite de legislaţia în vigoare în domeniul raporturilor de muncă şi de contractele colective de muncă direct aplicabile.
 9. Salarizarea personalului contractual:   Salarizarea personalului contractual se face în condiţiile legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
 10. Obligaţii specifice pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau al consiliului judeţean
 11. Încadrarea şi promovarea personalului contractual:   promovarea personalului contractual se face de regulă pe un post vacant existent în statul de funcţii,  in situaţia în care nu există un post vacant, promovarea personalului contractual se poate face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior. Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizează pe baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru, ce se aprobă prin hotărâre a Guvernului, dacă nu este reglementată altfel prin statute sau alte acte normative specifice. Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani, în funcţie de performanţele profesionale individuale, apreciate cu calificativul „foarte bine”, cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate, de către o comisie desemnată prin dispoziţie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte şi sindicatele sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor. Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanţelor profesionale individuale, de către conducătorul instituţiei publice, la propunerea şefului ierarhic, prin acordare de calificative: „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător” şi „nesatisfăcător”. Ordonatorii principali de credite stabilesc criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale prin raportare la nivelul funcției deținute de persoana evaluată, cu respectarea prevederilor în domeniul legislației muncii. Ordonatorii principali de credite pot stabili şi alte criterii de evaluare în funcţie de specificul domeniului de activitate.
 12.  Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere de către personalul contractual:  se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, dacă în legile speciale nu se prevede altfel.
 13. Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea unor drepturi ale personalului contractual:  Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea unor drepturi care se acordă, în condiţiile legii, personalului contractual este de competenţa ordonatorilor de credite.
 14. Tipurile de răspundere a personalului contractual: răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz.
 15. Modalitatea de angajare a răspunderii personalului contractual: În cazurile expres prevăzute de lege, modalitatea de angajare a răspunderii personalului contractual se poate stabili prin act administrativ al conducerii autorităţii sau instituţiei publice în care persoana este încadrată sau, după caz, care este direct responsabilă cu gestionarea unui anumit domeniu ori sector de activitate.
 16. Gestiunea curentă a personalului contractual şi a funcţiilor exercitate de acest: Gestiunea curentă a personalului contractual şi a funcţiilor exercitate de acesta este organizată şi realizată, în cadrul fiecărei autorităţi şi instituţii publice, de către compartimentul de resurse umane. Autoritățile și instituțiile publice au obligația de a transmite, în formatele/forma stabilită de instituțiile abilitate, informații cu privire la personalul contractual propriu instituțiilor publice cu atribuții în centralizarea sau gestionarea informațiilor cu privire la personalul din sectorul bugetar sau în elaborarea de politici publici cu privire la acesta.
 17. Soluționarea sesizărilor cu privire la încălcarea normelor de conduită de către personalul contractual : Sesizările cu privire la încălcarea normelor de conduită de către personalul contractual  vor fi analizate și soluționate cu respectarea prevederilor în domeniul legislației muncii.
 18. Asigurarea transparenței cu privire la respectarea normelor de conduita : instituțiile și autoritățile publice întocmesc rapoarte anuale cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din aparatul propriu; Raportul anual cu privire la respectarea normelor de conduită, se transmite ANFP.

Sursa: Publisind

Se modifica Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – stop diminuari salariale

Se modifica Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – stop diminuari salariale

Guvernul a adoptat, în ședința de miercuri, 16 martie 2018, o ordonanță de urgență care modifică şi completează Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Actul normativ adoptat stabileste in mare parte  o serie de măsuri pentru salariaţii din domeniul sanitar şi  domeniul educaţiei, insa in textul ordonantei exista o prevedere de mare interes  pentru toate categoriile de bugetari ,mai cu seama pentru cei din sectorul asistenta sociala ale caror salarii au fost diminuate  odata cu aplicarea regulamentului de sporuri.

Astfel, se rezolvă problema celor care au primit în martie mai puțini bani ca în februarie, si diminuarile salariale generate de aplicarea regulamentului de sporuri aplicat sectorului  de asistenta sociala sunt stopate.

Avand in vedere discutiile pe care le-am purtat la MMJS precum si la MS speram in modificarea regulamentului de sporuri, insa pana la acel moment, prin aceste modificari putem observa luminita de la capatul tunelului.

Extras din proiectul OUG 

La articolul 38, se introduce un nou alineat alin. 6^1 cu urmatorul cuprins:

6^1 a) Incepand cu luna mai 2018, in situatia in care veniturile salariale nete acordate potrivit prevederilor prezentei legi, sunt mai mici decat cele aferente lunii februarie 2018, se acorda o suma compensatorie cu caracter tranzitoriu care sa acopere diferenta, in masura in care persoana isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii

b) suma compensatorie prevazuta la lit. a) este cuprinsa in salariul lunar si nu se ia in calcul la determinarea limitei prevazute la art. 25

c) suma compensatorie prevazuta la lit a) va fi actualizata in functie de evolutia veniturilor salariale individuale stabilite potrivit legii”

Ordonanta introduce corectii pentru acele categorii de personal ale căror drepturi salariale nete aferente lunii martie sunt mai mici decât cele plătite în luna februarie 2018, corecții care vor acoperi diferența și care vor fi actualizate în funcție de evoluția drepturilor salariale individuale stabilite potrivit legii; Corecțiile aplicate vor acoperi diferența, în măsura în care persoana își desfășoară activitatea în aceleași condiții se arata in comunicatul MMJS.

Sursa : Publisind

Deplasari si delegari in interes de serviciu -noi reguli

Deplasari si delegari in interes de serviciu -noi reguli

Pe site-ul Ministerului Finantelor se afla in transparenta decizionala un Proiect de Hotărâre de Guvern privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului. 

Prin proiectul propus, se incerca reglementarea acordarii personalului trimis in delegare intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea in care isi are locul de munca, a unei alocatii zilnice de delegare, compusa din:

 • o indemnizatie de delegare, in cuantum de 20 lei/zi, in vederea acoperirii chletuielilor de hrana
 • o alocatie de cazare, in cuantum de 230 lei/noapte, in limita careia personalul trebuie sa isi acopera cheltuielile de cazare.

Elementul de noutate este reprezentat de faptul ca aceasta alocatie zilnica de delegare nu se justifica prin documente justificative.

Actul normativ prevede de asemenea ca functionarului public detasat i se poate deconta chiria platita pe baza unui contract de inchiriere incheiat in conditiile legii, pana la asigurarea cazarii ( in spatii detinute/inchiriate  de institutia publica) in limita unei sume zilnice egale cu valoarea alocatiei de cazare stabilita pentru personalul delegat ( 230 lei/noapte). Totodata se  propune stabilirea categoriilor de cheltuieli de transport dus- intors care poate fi decontate personalului delegat sau detasat, respectiv:

 • cu avionul, pe orice distanta, clasa economica
 • cu orice fel de tren, dupa tariful clasei a II-a pe distante de pana la 300 km si dupa tariful clasei I, pe distante mai mari de 300 km.
 • cu navele de calatori, dupa tariful clasei I
 • cu mijloace de transport auto si transport in comun pe baza legitimatiilor de calatorie
 • cu mijloace de transport auto ale institutiilor sau autoritatilor publice, daca acestea au asemenea posibilitati, cu incadrarea in consumurile lunare de combustibil
 • cu autoturismul proprietate personala

Se deconteaza drept  cheltuieli de transport si:

 • cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloacele de transport in comun la si de la eroport, gara, autogara sau port
 • cheltuielile de transport efectuate in localitatea unde se executa delegarea sau detasarea, cu mijloace de transport in comun
 • cheltuieli efectuate cu mijloace de transport in comun pe distanta dintre locul de cazare si locul delegarii sau detasarii
 • taxele pentru trecerea podurilor
 • taxele de traversare cu bacul
 • taxele de aeroport, gara, autogara sau port
 • alte taxe privind circulatia pe drumurile publice

Deplasarea cu autoturismul proprietate personala se poate face numai cu aprobarea prealabila a conducatorului institutiei sau autoritatii publice. In acest caz, se va deconta contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcursi pe distanta cea mai scurta. Intrucat decontarea contravalorii carburantului este deja limitata la 7,5 litri carburant la 100 km, prin noul proiect se propune sa nu mai fie necesara prezentarea documentelor justificative in acest sens.

 

 

Sursa – publisind.ro